วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

คำคมปรัชญาความจริง

คำคมสอนใจ

เราจะเห็น ตัวตนที่แท้จริง ของเพื่อนเรา
ก็ตอนที่เรา ทุกข์ยาก
เราจะเห็น ตัวตนที่แท้จริง ของคนที่บอก ว่ารักเรามาก
ก็ตอนที่ ต้องมาลำบาก ด้วยกัน

ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม


ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม 

 คุณธรรมมีผู้ให้ความหมายไว้หลายทัศนะ ดังนี้ แสง จันทร์งาม(2522, หน้า 218) ให้ความหมายคุณธรรม หมายถึง คุณภาพจิตฝ่ายดีที่ควบคุมให้คนมีความประพฤติดี ศักดิ์ชัย นิรัญทวี(2524,หน้า 82) ให้ความหมายคุณธรรม หมายถึง 


คุณธรรม จริยธรรมของครู


  คุณธรรม จริยธรรมของครู                  จริยธรรมเป้าหมายทั้งหมดมี 20 ประการ คือ